Política de privacitat

JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) 39346424W amb domicili a Pujada Verge de Montserrat 5. 08278 Mura, Telèfon 629135807 i mail calvidalmura@hotmail.com  posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat General d’Administració.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació contractual entre el titular de la informació i el responsable del tractament i l´esmentada informació personal es conservarà mentre es mantingui la relació contractual o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiu el nostre i realitzar la facturació d’aquest.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitza JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, la informació ja no sigui necessària per a la finalitat que es van lliurar així com retirar el consentiment otorgat. També es pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament dels mateixos estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no s’apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament dels mateixos.

Política de privacidad

JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) 39346424W, con domicilio en Pujada Verge de Montserrat 5, 08278, Mura Telefono 629135807 y mail calvidalmura@hotmail.com pone en su conocimiento que dispone de sus datos de carácter personal especificados en el correspondiente registro de actividades del tratamiento de la empresa denominado General de Administración.

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución de la relación contractual entre el titular del dato y el responsable del tratamiento y dicha información personal se conservará mientras se mantenga la relación contractual o durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con las obligaciones legales.

La finalidad de la creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de de poder hacer efectivo nuestro servicio/cumplir con nuestra relación comercial, y realizar la facturación del mismo.

Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los que se organiza JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ.(CAL VIDAL – CASA RURAL) y no serán cedidos a ningún tercero salvo en los casos que exista una obligación legal.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos de carácter personal, así como a solicitar la rectificación de datos inexactos o, en su caso, solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad que fueron entregados así como retirar el consentimiento otorgado.. También puede ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, de forma que sus datos no serán suprimidos pero el tratamiento de los mismos estará sujeto a limitaciones.

Los ejercicios de portabilidad y automatización de decisiones no aplican en este caso por la tipología de datos y tratamiento de los mismos.

Privicy policy

JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) 39346424W, domiciled in Pujada Verge de Montserrat 5, 08278, Mura Telephone 629135807 and e-mail calvidalmura@hotmail.com informs you that you have your personal data specified in the corresponding register of treatment activities called General of Administration.

The processing legal basis of your data is the execution of the commercial / contractual relationship between the owner of the data and the data controller and such personal information will be kept as long as the commercial / contractual relationship is maintained or for the time strictly necessary to comply with legal obligations.

The aim of the creation, existence and maintenance is the processing of the data with the exclusive purposes of being able to make our service effective / comply with our commercial relationship, and perform the invoicing.

The recipients of the information are all the departments, compartments, premises and associated entities in which JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ.(CAL VIDAL – CASA RURAL) is organized and will not be transferred to any third party except in cases where there is a legal obligation.

Interested persons have the right to access their personal data, as well as to request the correction of inaccurate data or, where appropriate, request the deletion when, among other reasons, the data are no longer necessary for the purpose they were delivered as well as withdraw the consent granted. The exercise of opposition to the processing of your data for sending advertising information electronically. You can also exercise your right to limitation of treatment, so that your data will not be deleted but the treatment thereof will be subject to limitations.

The portability and decision automation exercises do not apply in this case because of the type of data and their treatment