Avis legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar als usuaris de http://www.calvidalmura.com , domiciliada en, Pujada Verge de Montserrat 5la raó social del Responsable de tractament és JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL), de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris Web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del propi titular del tractament en el moment de complimentar el nostre formulari online i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de la informació amb les exclusives finalitats de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i entitats associades en els quals s’organitzen JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL). i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos que existeix una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL), estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan la informació ja no sigui necessaris.

Els camps del formulari on-line senyalats com a necessaris són d´ obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web http://www.calvidalmura.com  ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que correspongui legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueix el seu fitxer automatitzat. No obstant això, el usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles i per tant no està a salvo de possibles intromissions il·legals i improdusades, que no serien responsabilitat de JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL), ja que ha actuat amb la diligència deguda per protegir els dades conforme determina la llei.

Web (www.calvidalmura.com  utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capturen de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgen desactivar les cookies que consulten els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzen

La Web http://www.calvidalmura.com  farà tot el possible perquè la seva informació està sempre actualitzada. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, d’aquí que si existeix una modificació dels dades, l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant tota responsabilitat en cas que omiti el seu obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.


Avisos legales

La prestació del servei d’aquesta web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts es sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

El propósito de este Aviso Legal, es informar a los usuarios de http://www.calvidalmura.com, domiciliada en, Pujada Verge de Montserrat 5  cuya razón social del Responsable del tratamiento es JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL), de cuál es su política de protección de la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que sus usuarios facilitan de forma libre y voluntaria.

JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) pone en su conocimiento que dispone de sus datos de carácter personal especificados en el correspondiente registro de actividades del tratamiento de la empresa denominado Gestión de Usuarios Web.

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento obtenido del propio titular del tratamiento en el momento de cumplimentar nuestro formulario on-line y aceptar de forma expresa el mismo.

La finalidad de la creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de de poder hacer efectiva la solicitud de información y/o envío de newsletters que realiza a través de esta vía.

Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los que se organiza JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) y no serán cedidos a ningún tercero salvo en los casos que exista una obligación legal.

En todo caso, usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ  estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Los campos del formulario on-line señalados como necesrios son de obligada cumplimentación para poder hacer efectiva su solicitud de información.

La Web http://www.calvidalmura.com ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad de protección de datos que le corresponde legalmente, para garantizar la seguridad del tratamiento de datos de carácter personal que constituyen su fichero automatizado. Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y por lo tanto no se está a salvo de posibles intromisiones ilegales e indebidas, que no serían responsabilidad de JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL), ya que ella ha actuado con la diligencia debida para proteger los datos conforme determina la ley.

La Web http://www.calvidalmura.com utiliza cookies u otros procedimientos similares con finalidades meramente estadísticas. Estas informaciones se captan de forma automática y anónima, de modo que no es posible identificar individualmente a ningún usuario. Los usuarios pueden impedir el funcionamiento de las cookies mediante las opciones que todos los navegadores ponen a su disposición. Se recomienda a los usuarios que desean desactivar las cookies que consulten los sistemas de ayuda de los navegadores que utilicen

La Web http://www.calvidalmura.com hará todo lo posible porque sus datos estén siempre actualizados. No obstante, la responsabilidad acerca de la calidad de los datos depende del titular de ellos, de ahí que si existe alguna modificación de los datos el usuario de la web los comunicará al Responsable del Fichero, declinando esta toda responsabilidad en caso de que omita su obligación de notificar los cambios. La prestación del servicio de esta Web y las presentes condiciones de Uso del Sitio Web se rigen por la Ley Española. Para cualquier discrepancia en la ejecución, interpretación, cumplimiento de estas condiciones, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales competentes.

La Web http://www.calvidalmura.com hará todo lo posible porque sus datos estén siempre actualizados. No obstante, la responsabilidad acerca de la calidad de los datos depende del titular de ellos, de ahí que si existe alguna modificación de los datos el usuario de la web los comunicará al Responsable del Fichero, declinando esta toda responsabilidad en caso de que omita su obligación de notificar los cambios.

La prestación del servicio de esta Web y las presentes condiciones de Uso del Sitio Web se rigen por la Ley Española. Para cualquier discrepancia en la ejecución, interpretación, cumplimiento de estas condiciones, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales competentes.

Legal Notice

The aim of this legal notice is to inform users of http://www.calvidalmura.com, domiciled in Pujada Verge de Montserrat 5, whose corporate name of the person in charge of the file is JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL), the policy of protection of the privacy and confidentiality of the personal data where their users provide freely and voluntarily.

JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) puts in your knowledge that you have your personal data specified in the corresponding register of activities of the treatment of the company called web user management.

The corresponding legal basis for the treatment of your data is the consent obtained from the owner of the treatment at the time of filling out our on-line form and expressly accepting it. The purpose of the creation, existence and maintenance is the processing of the data with the exclusive purposes of being able to make effective the request for information that is made through this form.

The recipients of the information are all the departments, compartments, premises and associated entities in which JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) is organized. and will not be assigned to any third party except in cases where there is a legal obligation.

Therefore, by signing this authorization, JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) is empowered to use such data in all the departments in which it is organized. The refusal to provide the requested information will result in the inability to make your request for information effective.

In any other case, you have the right to obtain confirmation about whether in JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL) is treating your personal data so you have the right to access your personal data, rectify inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary.

Notice that, only the fields of the TELEPHONE and E-MAIL online form are required to be completed in order to make your request for information effective.

The Web site: http://www.calvidalmura.comhas adopted the necessary technical and organizational measures, according to the security level of data protection that corresponds to it legally, to guarantee the security of the processing of personal data that constitute your automated file . However, the user must be aware that at present the security measures on the Internet are not impregnable and therefore are not safe from possible illegal and undue interference, which would not be the responsibility of JOSEP MARIA VIDAL MARTINEZ (CAL VIDAL – CASA RURAL), since she has acted with due diligence to protect the data as determined by law.

The Web http://www.calvidalmura.comuses cookies or other similar procedures for purely statistical purposes. This information is captured automatically and anonymously, so that it is not possible to identify any user individually. Users can prevent the operation of cookies through the options that all browsers put at their disposal. It is recommended that users who wish to disable cookies should consult the help systems of browsers they use.

The Web http://www.calvidalmura.comwill do everything possible because your data is always updated. However, the responsibility for the quality of the data depends on the owner of them, hence if there is any modification of the data the user of the web will communicate it to the File Manager, declining this all responsibility in case he omits his obligation to notify changes.

The provision of the service of this web and the present conditions of use of the website are governed by Spanish law. For any discrepancy in the execution, interpretation, compliance with these conditions, the parties submit to the competent Courts and Tribunals.